REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RISCO

§1
Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest: RISCO Dariusz Lepa ul. Robotnicza 7-8 71-712 Szczecin NIP 253-002-97-68, adres email: risco@risco.com.pl
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
§2
Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
-emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
-telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez potwierdzenie zamówienia w formularzu zamówień, mailem lub telefonicznie.

§3
Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności opisane na stronie Sklepu.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostępnym na stronie Sklepu.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
§4
Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych .
2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Termin wysyłki jest każdorazowo indywidualnie ustalany z Klientem.

§5
Reklamacje
1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient składa reklamację pisemną pocztą na adres: RISCO ul. Robotnicza 7-8 71-712 Szczecin lub mailowo na adres email: risco@risco.com.pl Poprawna reklamacja powinna zawierać dane Klienta i umowy pozwalające na identyfikację transakcji.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.
3. Koszt dostarczenia reklamowanych towarów do Sklepu leży po stronie Klienta.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. Nieodebranie sprzętu w ciągu trzech miesięcy od daty ustosunkowania się do reklamacji, zgodnie z art.180 k.c. w związku z art. 60 k.c., firma RISCO potraktuje jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony.
§6
Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu Klient składa pocztą na adres:  RISCO ul.Robotnicza 7-8 71-712 Szczecin lub mailowo na adres email: risco@risco.com.pl Poprawne odstąpienie powinno zawierać dane Klienta i umowy pozwalające na identyfikację transakcji.
3. Klient zwraca towar do Sklepu  (na wskazany adres) w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Koszty związane z dostarczeniem towaru do Sklepu leżą po stronie Klienta.
5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
6. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§7

Produkty

  1. Prezentacja produktów na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  2. Prezentowane na stronie internetowej ceny są cenami katalogowymi brutto i mogą różnić się od cen tych produktów stosowanych aktualnie, a także oferowanych w punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej.
  3. Zdjęcia płytek mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.
  4. Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów płytek.
  5. Rzeczywiste wymiary płytek ceramicznych mogą różnić się od podanych na stronie.
  6. Sklep nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów.
  7. Aranżacje wnętrz przedstawione na stronie, a także niektóre elementy aranżacji nie stanowią oferty handlowej.

§8
Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
§9
Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.